Stanovy Baníckeho cechu Slovinky


ČLÁNOK I.
Základné ustanovenie

1. Banícky cech Slovinky je dobrovoľným združením členov, ktorí majú záujem o baníctvo.
2. Banícky cech združuje banských odborníkov z praxe, dôchodcov a ostatných odborníkov, ktorí majú záujem o baníctvo
     všeobecne, s hlavným zameraním na tradíciu a históriu baníctva v regióne Spiša.


ČLÁNOK II.
Poslanie

1. Základným poslaním Baníckeho cechu je obnovenie, udržiavanie a tozvíjanie tradície baníckych zvykov, organizovanie
     stretnutí členov pri organizovaní akcií pre verejnosť s cieľom propagácie baníctva v regióne Spiša.
2. Rozvíjať spoluprácu s inými združeniami a organizáciami baníckeho zamerania u nás a v zahraničí.
3. Na požiadanie Obecného úradu Slovinky vypracovať odborné posudky súvisiace s banskou činnosťou a na podporu
     rozvoja obce v súvislosti s útlmom baníctva v regióne Spiša.


ČLÁNOK III.
Názov, sídlo a pôsobnosť

1. Názov cechu: Banícky cech Slovinky
2. Pôsobnosť Baníckeho cechu sa vzťahuje na územie regiónu Spiš.
3. Adresa: Obecný úrad Slovinky, 053 40 Slovinky č. 58.


ČLÁNOK IV.
Právne postavenie

Banícky cech Slovinky je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. O združení občanov dobrovoľnou záujmovou organizáciou a v znení
zákona je právnickou osobou.


ČLÁNOK V.
Individuálne členstvo

1. Členstvo je dobrovoľné. Členom Baníckeho cechu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, má
     záujem o baníctvo a prihlási sa k jeho programu.
2. Členom sa stáva každý, kto požiada o členstvo vypísaním prihlášky Baníckeho cechu.
3. Prijatie za člena potvrdzuje výkonný výbor a na najbližšom zhromaždení bude slávnostne prijatý za člena.
4. Členstvo zaniká: - písomným oznámením o vystúpení vyškrtnutím (z dôvodu úmrtia)
5. Základné práva člena sú:
           - voliť a byť volený do výkonného výboru
           - zúčastňovať sa na schôdzach, rokovaniach a podujatiach
           - využívať služby poskytované Baníckym cechom
           - podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti k činnosti.
6. Povinnosti člena sú:
           - dodržiavať stanovy
           - platiť dohodnuté členské príspevky


ČLÁNOK VI.
Kolektívne členstvo

1. Kolektívnym členom môže byť každá organizácia, ak jej poslanie je zlúčiteľné so slovenským právnym poriadkom.
2. Kolektívne členstvo vzniká podaním prihlášky do Baníckeho cechu, potvrdzuje ho výkonný výbor.
3. Kolektívne členstvo zaniká:
           - písomným oznámením o vystúpení
           - rozhodnutím výkonného výboru
           - zánikom organizácie

Práva a povinnosti kolektívneho člena
1. Práva kolektívneho člena:
           - požadovať informácie, stanoviská, expertízy a ďalšie služby podľa vzájomnej dohody
           - žiadať informácie o podujatiach a vysielať scojich členov na tieto akcie
           - predkladať návrhy na poriadanie odborných alebo výchovnovzdelávacích podujatí.
2. Povinnosti kolektívneho člena:
           - dodržiavať stanovy
           - uhradzovať kolektívny členský finančný príspevok, minimálne 20,- Sk na zamestnanca a príslušný rok.


ČLÁNOK VII.
Úloha orgánov

1. Najvyšším orgánom Baníckeho cechu Slovinky je Valné zhromaždenie členov.
2. Valné zhromaždenie zo svojho stredu volí:
           - 9 -členný výkonný výbor
           - 3 -člennú kontrolnú komisiu


ČLÁNOK VIII.
Úloha orgánov

1. Valné zhromaždenie
           a) schvaľuje stanovy
           b) rozhoduje o zániku
           c) prejednáva činnosť výkonného výboru a kontrolnej komisie
           d) volí orgány v zmysle Článku VII.
           e) uznesenia sú platné, keď zaň hlasuje 50% zúčastnených členov Valného zhromaždenia.
2. Výkonný výbor je výkonným orgánom a zabezpečuje:
           a) voľbu svojho predsedu
           b) registráciu členov
           c) zvoláva Valné zhromaždenie minimálne jedenkrát ročne
           d) zabezpečuje plnenie programu a vykonáva ďalšiu činnosť, ktorá vyplýva z poslania
           e) vypracováva a navrhuje rozpočet
           f) predkladá správy o činnosti Valnému zhromaždeniu
           g) výkonný výbor zvoláva predseda minimálne jedenkrát štvrťročne a zo svojich zasadnutí vypracováva písomné
                správy
           h) výkonný výbor, ktorý má právo viesť banícky cech navonok, podľa týchto stanov, skladá sa z 9 volených členov
                (predseda, podredseda, tajomník, hospodár a piati členovia)
           i)  výkonný výbor môže doplniť stav výkonného výboru z radov členov Baníckeho cechu kooptovaním. Pri rovnosti
                hlasov rozhoduje hlas predsedu.
           j)  výkoný výbor Baníckeho cechu je výkonným a zároveň štatutarným orgánom Banického cechu a je zodpovedný
                Valnému zhromaždeniu.
3. Kontrolná komisia je nezavislým kontrolným orgánom:
           a) kontroluje dodržiavanie stanov
           b) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia
           c) kontroluje správnosť hosodárenia s finančnými prostriedkami
           d) navrhuje opatrenia na zlepšovanie činnosti a na odstránenie zistených nedostatkov
           e) schádza sa podľa potreby, minimálne raz ročne
           f) predseda alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným


ČLÁNOK IX.
Hospodárenie

Činnosť baníckeho cechu je financovaná:
           a) z idividuálnych príspevkov členov, ktoré je minimálne 100Sk ročne
           b) z kolektívnych členských príspevkov
           c) z výnosov vlastnej činnosti
           d) z prípadných sponzorských príspevkov právnických a fyzických osôb finančné hospodárenie sa riadi rozpočtom
                schváleným Valným zhromaždením.


ČLÁNOK X.
Záverečné ustanovenie

1. Banícky cech Slovinky sa hlási k zachovávaniu baníckych tradíciíí v obci Slovinky a regióne Spiša.
2. V zastúpení Baníckeho cechu je opravnený rokovať predseda výkonného výboru alebo poverený člen výkonného
     výboru.
3. Dispozičné právo s finančnými prostriedkami a podpisové právo majú predseda a hospodár riadiaceho výboru.
4. Stanovy mení len valné zhromaždenie, podľa článku VIII.
5. Dobrovoľné rozpustenie Baníckého cechu
     O dobrovoľnom rozpustení Baníckeho cechu rozhoduje mimoriadné valné zhromaždenie zvlášť za tým účelom zvolané.
     Valné zhromaždenie sa uznáša 2/3 väčšinou hlasov a rozhoduje tiež o naložení s majetkom Baníckeho cechu.
6. Výkonný výbor musí zabezpečiť archivovanie dokumentácie v súlade so zákonom o archivníctve.


Schválené na Valnom zhromaždení Baníckeho cechu dňa 08.09.2007